English: Open


Example: Bamirgal yira-dhu duguwi bu-nga-rra wuurran-gidyala.
Literally Translated: long-become sun-does shadow go down-is enter-becomes
Translated:The shadow gets long, when the sun sets.